Projekt

Zemljišče naprodaj je v Regulacijskem načrtu občine Devin Nabrežina označeno kot Območje 15 (Ambito 15). Gradbeni predpisi, ki regulirajo gradnje na teh Območjih, zahtevajo kot prvi korak pridobitev občinskega dovoljenja za Detaljni Načrt (D.N.) urbanistične ureditve Območja. Šele zatem se lahko začne s podrobnim projektiranjem posameznih predvidenih zgradb  in urbanističnih intervencij.

D.N. je bil predložen na občino in občinski svet ga je odobril 20/06/2011. Dogovor z občino glede urbanističnih pristojbin ni bil še podpisan.

Odobreni D.N. predvideva na zemljišču površine 13.016 kv.m. gradnjo 6.000 kub.m. zgradb in pritiklin, ki so:

  • 15 samostojnih enodružinskih hiš z lastnim vrtom in parkirnimi mesti.
  • Zgradbo namenjeno storitvenim dejavnostim kot so trgovina, obrt, uradi, združenja, itd., ki bo spremenjena v tri enodružinske hiše.
  • Dostope za vozila in parkirnimi mesti za goste vzdolž notranjih prometnic.
  • Parkirišče površine približno 250 kv.m. locirano na enem mestu.
  • Samostojni vrt površine približno 400 kv.m., opremljen z igrali za otroke in lociran na enem mestu.

Odobreni D.N. predvideva intervencije, ki upoštevajo ne samo vse predpise za gradnje na Območjih, ampak, kar je še bolj važno, realizirajo projekt, ki naj bi bil neinvaziven na teritoriju.To pomeni, da se ni želelo vzeti v upoštev zgradbe visoke do 8m in niti njihovo koncentracijo v enem same predelu zemljišča, kar bi Regulacijski načrt tudi dovolil, ampak se je realizirala enakomerno oblikovana intervencija po teritoriju s hišami, ki so prerazporejene na vsem zemljišču, vsaka s svojim vrtom in z omejenimi višinami, skoraj skrite v zelenju. Te so bile namreč urbanistične direktive tega področja, ki je bilo od vedno označeno kot cona dopolnjevanja urbanističnega tkiva.

Prav tako se je želelo realizirati projekt, ki naj bi jasno ločeval rezidence od komercialnega dela in s tem preprečil morebitne drugačne rešitve, za nas nesprejemljive, kot na primer take, ki bi predvidevale v pritličju trgovino in nad njo stanovanja.

Odobreni D.N. je bil razdeljen na sedem Minimalnih Intervencijskih Enot (M.I.E.) z namenom, da se zagotovi pravilno in funkcionalno planiranje izvajanja ciljev načrta z njegovo artikulacijo po homogenih sektorjih. Za vsako M.I.E. so predvidene, poleg enotnega projektiranja, tudi njeno frakcioniranje na podenote za vsako zgradbo, kar bo nedvomno olajšalo posamične prodajne aktivnosti in dosego, za vsako od njih, posamičnih gradbenih dovoljenj.

Minimalne Intervencijske Enote so bile tako definirane in spojene:

  • U.M.I. 1 – urbanistična dela
  • U.M.I. 2 – Komercialne-obrtne-uradniške zgradbe ki bo spremenjena v rezidence
  • U.M.I. 3-4-5-6-7 – rezidence

Na razpolago je vsa projektna dokumentacija.

N.B.

Ker so v teku spremembe v občinskem regulacijskem načrtu v sklopu Variante št. 27, je v pripravi varianta omenjenega D.N., ki bo v bistvu povzela nove urbanistične direktive Območja A15 in sicer zamenjavo komercialnega dela, igrišča za otroke in javnega parkirišča s tremi novimi enodružinskimi bivalnimi enotami, podobnimi po tipologiji tistim že predvidenim.

7/2/2012 smo tudi predstavili na občino zahtevo po povečanju za 1.500 kub.m. zazidalnega volumna tako, da bi dosegli skupno 7.500 kub.m.